Polityka prywatności

I. Ochrona danych osobowych

 

Celem wypełnienia obowiązki z Artykułu 12 oraz 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest TRUDO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), ul. Cz. Miłosza 13, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469216 , NIP: 897-17-91-103, o kapitale zakładowym 2.500.100,00 zł. 

 

2. Skąd mamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy w wyniku:

1) wypełnienia formularza na www.trudo.one lub na portalu społecznościowym, gdzie organizujemy akcje reklamowe lub marketingowe – w tym zakresie będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, firma, e-mail, telefon;

2) zapisania się do Newslettera – w tym zakresie będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, e-mail; 

3) odwiedzenia www.trudo.one, za pośrednictwem której zbieramy automatycznie takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies;

4) zawarcia i wykonywania umowy najmu, umowy o świadczenie usług, umowy dostawy lub innej umowy cywilnoprawnej – w tym zakresie będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, numer KRS, e-mail, telefon;

5) kontaktu z nami przez Panią/Pana telefonicznie, na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, w związku z realizacją wiążącej nas i klienta, dostawcę, odbiorcę, usługobiorcę lub usługodawcę umowy lub w celu prowadzenia rozmów na temat współpracy, świadczenia usług lub dostawy towarów, zawarcia umów oraz ich wykonywania – dotyczy Twoich danych osobowych jako osoby wskazanej przez klienta, dostawcę, odbiorcę, usługodawcę lub usługobiorcę do kontaktów z nami lub reprezentującej wyżej wskazane podmioty w kontaktach z nami lub jako osoby umocowanej do wykonywania umowy – w tym zakresie będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), stanowisko służbowe. 

 

3. Zgodnie z jakimi zasadami przetwarzane będą Twoje dane?

 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Zbieramy dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Zbieramy dane adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich będziemy je przetwarzać. Zebrane dane uaktualniamy w razie potrzeby. Przechowujemy dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Twoje dane przetwarzamy w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celach profilowania.

 

4. W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane?

 

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:

– przesyłania dostosowanego do Twoich zainteresowań Newslettera, po uprzednim wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i na otrzymywanie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

– profilowania Twoich danych dotyczących preferencji co do rodzaju wybieranej przez Ciebie oferty, w prawnie uzasadnionym interesie administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług, rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, doskonalenia działania www.trudo.one, dostosowania wyglądu www.trudo.one do Twoich preferencji poprzez analizę danych dotyczących preferencji dot. wyboru oferty, to jest w prawnie uzasadnionym interesie administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

– zawarcia i wykonania umowy najmu, umowy o świadczenie usług, umowy dostawy lub innej umowy cywilnoprawnej oraz po jej zawarciu – również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO.

– w prawnie uzasadnionym interesie administratora polegającym na kontaktowaniu się z osobami wskazanymi przez naszych klientów, dostawców, odbiorców, usługodawców lub usługobiorców do kontaktów z nami lub reprezentującymi wyżej wskazane podmioty w kontaktach z nami, jak również umocowanymi do wykonywania umowy, w celu prowadzenia rozmów na temat współpracy, świadczenia usług lub dostawy towarów, zawarcia umów oraz ich wykonywania – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

5. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

 

Twoje dane osobowe mogą być przez nas ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj: 

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru), 

b) dostawcom usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej,

c) podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane (np. agencjom reklamowym/marketingowym, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne),

d) zarządca nieruchomości, dostawcą usług lub towarów w związku ze świadczeniem przez nas usług najmu powierzchni handlowych, usługowych i magazynowych,

e) podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi prawne, w tym dochodzenia wierzytelności. 

6. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego?

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z korzystaniem przez nas z usług dostarczanych przez Google Inc. Przekazanie następuje na podstawie decyzji Komisji Europejskiej (tzw. Privacy Shield) stwierdzającej zapewnienie przez przedsiębiorców posiadających siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, którzy przystąpili do programu Privacy Shield, odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. 

 

7. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane?

 

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu przekazywania Newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody lub do czasu gdy odpadnie cel dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie umowy, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia umowy, jej rozwiązania lub wykonania oraz do czasu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych i przedawnienia wszelkich roszczeń z tej umowy. 

Dane osobowe, do których przechowywania zobowiązują nas określone przepisy prawa np. w zakresie dokumentacji finansowej, będą przechowywane co najmniej przez okres ustawowego okresu przechowywania i przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych. 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przechowujemy je do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że wykażemy  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

8. Jakie prawa w związku z przetwarzaniem danych Ci przysługują?

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszone zostały  przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych będzie jednak skutkować brakiem możliwości: (i) przekazywania Newslettera; (ii) zawarcia i wykonywania umowy; (iii) kontaktów z Tobą w sprawach dotyczących współpracy, świadczenia usług lub dostawy towarów, zawarcia umów oraz ich wykonywania; (iv) profilowania Twoich danych dotyczących preferencji co do rodzaju wybieranej przez Ciebie oferty; (v) tworzenia przez nas zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług, rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, doskonalenia działania www.trudo.one, dostosowania wyglądu www.trudo.one do Twoich preferencji poprzez analizę danych dotyczących preferencji dot. wyboru oferty.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: informacja@trudo.one

 

II. Pliki cookies

 

Serwis www.trudo.one, zwany dalej „Serwisem” korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika Serwisu i dostosowywać wyświetlenie witryny do indywidualnych preferencji. Zawierają one najczęściej nazwę strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz własny identyfikator.

Serwis używa wyłącznie plików cookies sesyjnych. Pliki cookies sesyjne mają charakter tymczasowy, istnieją tylko do momentu zamknięcia strony internetowej lub sesji przeglądarki. Służą one zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania witryny tj.: – dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; – tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Każdy użytkownik Serwisu może samodzielnie określić warunki zarządzania plikami cookies. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża na to zgody, powinien w tym celu skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Niedokonanie przedmiotowych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies.

Ograniczenie lub całkowite zablokowanie plików cookies może wiązać się z utrudnieniami lub brakiem działania niektórych funkcji Serwisu.